Beynəlxalq ISO Standartları

G&I Training Academy müəssisələrdə ISO Beynəlxalq İdarəetmə Sistemlərinin yaradılması və Auditlərin keçirilməsi xidmətlərini təklif edir.

G&I Training Academy Əlavə Təhsil Mərkəzi müəssisələrdə Beynəlxalq İSO Standartları üzrə konsaltinq (məsləhət) xidmətləri təklif edir. 

 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 10002:2018, ISO 10005:2018, ISO 22000:2018, API Q 1/Q2, GMP, GHP Standartlarının tətbiqi üzrə Auditlərin keçirilməsi

 • Beynəlxalq standartlar üzrə boşluq analizinin keçirilməsi (GAP Analysis) 

 • Beynəlxalq Standartların tələbinə uyğun Sistemlərin qurulması, tətbiq olunması üçün məsləhət (konsaltinq) xidmətləri. 

 

İdarəetmə sistemlərinin qurulmasına daxildir:

 • Müəssisənin təşkilati strukturunun hazırlanması

 • Daxili nəzarət sisteminin təşkili

 • Vəzifə peşə təlimatlarının hazırlanması

 • İSO tələblərinə əsasən sənədlərin hazırlanması və tətbiq olunması

 • İşçilərin maarifləndirilməsi

 • Monitorinqlərin aparılması

 • Daxili auditin aparılması

 • Xarici audit zamanı köməklik göstərilməsi 

 

İcbari audit

 • ASC-lər, banklar, kredit büroları, kredit, klirinq, sığorta təşkilatları, sığorta cəmiyyətləri, investisiya fondları, mal və fond birjaları üçün;

 • Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər;

 • Qiymətli kağızları fond bazarında dövriyyəyə buraxılmış təşkilatlar üçün;

 • Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının təşkilatları üçün;

 • Mühasibat/maliyyə icmal hesabatları dərc edən müəssisələr üçün;

 • Qanunla nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

 

Ümumi audit

 •  Ümumi audit tərifinə kredit təşkilatları (banklar, sığorta təşkilatları) istisna olmaqla, istənilən mülkiyyət formalı və istənilən fəaliyyət növü ilə məşğul olan müəssisələrin “Auditor fəaliyyəti haqqında” Qanunda nəzərdə tutulmuş auditor yoxlaması aiddir.

 • Məqsəd sadəcə nöqsanları aşkar etmək deyil, həm də onların aradan qaldırılması üzrə optimal tövsiyələr hazırlamaqdır.

 • Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları və US GAAP üzrə hesabatların transformasiyası və konsolidasiyası

Hesabatları beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmalı olanlar üçün aşağıdakı imkanları yaradır:

 • Şirkətin investisiya cəlbediciliyini artırmaq;

 • Banklar üçün icbaridir;

 • Beynəlxalq bazara çıxmaq;

 • Xarici banklardan kredit almaq;

 • Biznes idarəetməsinin səmərəliliyini artırmaq;

 • BMHS üzrə uçot aparılması ilə bağlı əlavə xərclərdən (məsələn, xüsusi proqram təminatı alışı və mühasibat ştatının genişləndirilməsi kimi) uzaq olmaq.