Elektrik müfəttişi | Electrical inspection

Elektrik müfəttişi | Electrical inspection

G&I Training Academy Əlavə Təhsil Mərkəzi  Beynəlxalq standartlar əsasında Elektrik müfəttişi (Electrical inspection) təlimi təklif edir. 

 

Kursun Proqramına aşağıdakı mövzular daxildir:

 

1.

Elektrik Cərəyanı

2.

Elektrik Gərginliyi

3.

Aktiv, İnduktiv və Tutum müqaviməti

4.

Güclər anlayışı: Tam, Aktiv və Reaktiv güc

5.

Sabit cərəyan (DC) və istifadə sahələri

6.

Dəyişən cərəyan (AC) və istifadə sahələri

7.

Üçfazalı dövrələr

8.

Elektrik dövrələri hesabatları

9.

Elektroenergetika nədən bəhs edir

10.

Elektrik Sistemi və Elektrik Şəbəkəsi necə qurulur

11.

Stansiya və Yarımstansiyaların funksiyası nədən ibarətdir

12.

Açıq və Qapalı Paylayıcı Qurğular

13.

Paylayıcı Məntəqə və Obyektiv İdarəetmə Mərkəzləri

14.

Komplekt Transformator Yarımstansiyaları

15.

Elektrik sxemlərinin qurulması və oxunması

16.

Transformatorlar

17.

Transformatorların növləri, xarici və daxili quruluşu, istismarı

18.

Transformatorların işləmə prinsipləri və hesabatı

19.

Yağ və quru transformatorlar

20.

Güc Transformatorları və Xüsusi Sərfiyyat Transformatorları

21.

Cərəyan və Gərginlik Transformatorları

22.

Ayırıcılar və istismarı

23.

Boşaldıcılar və istismarı

24.

Qoruyucular və istismarı

25.

Kondensator batareyaları, akkumulyatorlar və istismarı

26.

Reaktorlar və istismarı

27.

Elektrik açarları və istismarı (yük açarları, yağ açarları, eleqaz açarları, vakuum açarları, elektromaqnit açarları, hava açarları)

28.

Kabel və Elektrik Xətləri

29.

Kabellər, istismarı, çəkilməsi və hesablanması

30.

Kabellərdə zədə yerinin təyini və mufta armaturlarının quraşdırılması

31.

Elektrik dayaqlarının növləri, funksiyaları və istismarı

32.

İzolyatorların növləri və istismarı

33.

Şin (busbar) sistemlərinin istifadə sahələri və üstünlükləri

34.

Elektrik Veriliş Xətlərinin (EVX) seçilməsi və montajı

35.

Elektrik Veriliş Xətləri və onlarda yarana biləcək qeyri normal iş rejimləri

36.

İfrat gərginlik və ondan dolayı yaranan problemlər və onların həlli

37.

İldırım ötürmə və Torpaqlama sistemləri

38.

Elektrik maşınlarının sənayedə rolu

39.

Mühərriklərin növləri və istifadə sahələri

40.

Generatorların növləri və işləmə prinsipləri

41.

Asinxron maşınlar

42.

Enerjinin istismarı zamanı tələb olunan Texniki Təhlükəsizlik Qaydaları

43.

Texniki İstismar Qaydalarının önəmli şərtləri

44.

Xidmət personalının qaydaların yerinə yetirilməsində vəzifələri, məsuliyyətləri və nəzarətləri. Xidmət personalına qoyulan tələblər

45.

Elektrik sahəsində istifadə edilən əl alətləri və onlardan istifadə şərtləri

46.

Elektrik Təchizat Prinsipial sxemlərinin qurulma prinsipləri və oxunması qaydaları

 

TƏLİMÇİLƏR 

Kursu tədris edən Təlimçilər 20 ildən çox Elektrik sahəsində Beynəlxalq iş təcrübəsi olan professional Mütəxəssislər / Mühəndislər tərəfindən keçirilir.

 

 

KURSUN METODİKASI / KURS MATERİALLARI

 

Kursun metodikası yerli qanunvericiliyin və Beynəlxalq standartların tələblərinə əsasən hazırlanmışdır:

Kurs Azərbaycan dilində tədris olunur.

Kursun sonunda iştirakçıların bilikləri qiymətləndirilir və  SERTİFİKAT təqdim olunur.